Algemene Voorwaarden

De rechtsverhouding tussen de Personal Trainer, met maatschappelijke zetel te 2440 GEEL, Velodroomstraat 20 bus 2, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0701.620.695, en de Deelnemer, wordt mede-beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’). Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan. De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen de Personal Trainer en de Deelnemer en worden geacht te zijn aanvaard indien geen bezwaar werd geuit binnen 10 kalenderdagen na de ontvangst ervan. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door de Deelnemer.

Artikel 1. Uitvoering van de opdracht
1.1.De Personal Trainer kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van het traject.
1.2.De inhoud en het aantal deelnemers aan het traject worden bepaald door de Personal Trainer, die zijn opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoert.
1.3.De dienstverlening betreft een inspanningsverplichting, waardoor de Personal Trainer niet instaat voor het succes of welslagen van het door de Deelnemer verhoopte resultaat.

Artikel 2. Deelname aan het traject
2.1.Het gebruik van de diensten van de Personal Trainer geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Iedere Deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening van de Personal Trainer of deelname aan welk traject of activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of het gebruik dan wel de deelname hieraan medisch verantwoord is voor zichzelf. Elke individuele deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de Deelnemer tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan de Personal Trainer.
2.2.De Personal Trainer kan vragen om vooraf een attest van de huisarts voor te leggen. Bij weigering om een dergelijk attest voor te leggen, kan de Personal Trainer weigeren om de afgesproken diensten te verlenen.
2.3.De Deelnemer bevestigt uitdrukkelijk verzekerd te zijn tegen ongevallen.

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst geeft een abonnement recht op een deelname per week, per abonnement.

Artikel 3. Intakegesprek
3.1.Voorafgaande aan de uitvoering van de diensten, zal een intakegesprek plaatsvinden, waarbij Partijen samen de inhoud van het traject vastleggen. De Deelnemer verstrekt op dat moment alle nuttige en relevante informatie.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
4.1.Indien expliciet gevraagd, ontvangt de Deelnemer een factuur voor het te betalen bedrag dien te verstaande dat zowel losse beurten als abonnementen en beurtenkaarten onmiddellijk betaald moeten worden en ten laatste voorafgaand aan de start van het traject.

4.2.De Personal Trainer is gerechtigd de prijzen te verhogen. De Deelnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. In het geval van een beurtenkaart of abonnement, lopen de niet gebruikte maar betaalde sessies door.
4.3.In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn of uiterlijk voor de start van het traject, wordt het factuurbedrag incl. BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Deelnemer.
Indien de Deelnemer niet tijdig betaalt, is de Personal Trainer gerechtigd de Deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Deelnemer verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van de Personal Trainer te voldoen, behoudt de Personal Trainer zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (incl. de toegevoegde schadevergoeding en verwijl-interesten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.
4.4.Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien de Personal Trainer expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de nalatige Deelnemer.

4.5. Indien een abonnementsformule door de Deelnemer vroegtijdig zou stopgezet worden, is de Deelnemer een vergoeding van een-vierde van de totale looptijd van de abonnementsformule verschuldigd aan de Personal Trainer.
4.6.Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan de Personal Trainer te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Deelnemer geheel of deels over te dragen doch blijft de Personal Trainer in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Deelnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van de Personal Trainer over te dragen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1.De Deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat het beoogde sportonderricht uitsluitend voor eigen risico wordt gevolgd.
5.2.De Personal Trainer is niet aansprakelijk als de Deelnemer op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Deelnemer.
De aansprakelijkheid van de Personal Trainer is beperkt tot eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen.
In geen geval kan de Personal Trainer echter aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Evenmin is de Personal Trainer aansprakelijk indien tijdens de uitvoering van de opdracht, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer of derden toebehorende zaken verloren gaan.
5.3.De kosten van een eventueel ongeval of letsel zullen geheel door de Deelnemer worden gedragen. De Deelnemer verklaart uitdrukkelijk volledig afstand te doen van alle rechten tot het instellen van enige claim tegen de Personal Trainer met het oog op vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van een ongeval of letsel ten gevolge van de uitvoering van diensten door de Personal Trainer.

Artikel 6. Afwezigheid en ziekte
6.1.Indien de Deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit bv. wegens ziekte, wordt verwacht dat hij dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Personal Trainer . Alle afspraken dienen minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorgerekend.
6.2.Bij langdurige ziekte van de Deelnemer kan de overeenkomst in onderling overleg aangepast worden dan wel voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Een attest van een arts dient hiertoe door de Deelnemer afgeleverd te worden aan de Personal Trainer.

Artikel 7. Overmacht, vakanties en erkende feestdagen
7.1.De Personal Trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van diens wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht). De Personal Trainer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst kan dan worden ontbonden of de uitvoering ervan worden opgeschort.
7.2.Bij ziekte van de Personal Trainer wordt aan de Deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer ziek is. Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer op vakantie is.
7.3.Op erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de Deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of week voorruit geschoven.

Artikel 8. Ontbinding
8.1.De Personal Trainer is gerechtigd de overeenkomst op ieder moment in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot schadevergoeding als de Deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
8.2.Een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de Deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid
De Personal Trainer verbindt er zich toe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de Deelnemer. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de Personal Trainer gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens worden gebruikt voor klantenbeheer, nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling. Desbetreffende gegevens worden evenwel nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. De Dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens van de Klant, op basis van artikel 6.1.b) AVG. Gevoelige gegevens worden verwerkt op basis van artikel 9.1.a) AVG.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Personal Trainer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de Personal Trainer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de Personal Trainer. Alle aan de Deelnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., mogen niet door de Deelnemer aan derden overgemaakt of anders verspreid worden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde instanties
Met eventuele klachten kan de Deelnemer zich wenden tot de Personal Trainer. De globale rechtsverhouding tussen de Personal Trainer en de Deelnemer wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.


>